Sino-German Radio Astronomy Conference 
on
Radio Studies of Galactic Objects, Galaxies and AGNs
Xi'an, China
July 18-25, 2002


SCIENTIFIC ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Rendon Nan (Beijing)
Prof. Shouguan Wang (Beijing)
Prof. Richard Wielebinski (co-chair, Bonn)
Prof. Ji Yang (Nanjing)
Prof. Shuhua Ye (co-chair, Shanghai)
Dr. Anton Zensus (Bonn)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Dr. JinLin Han (co-chair, Beijing)
Mr. Guangren Ni (Xi'an)
Mr. Yi Wang (co-chair, Beijing)

Contact person:   Ms. Xianghua Li; Ms. Aiping Zhu; Mr. Xiaohui Sun;
Detailed address: National Astronomical Observatories of China, Jia-20 Da-Tun Road, ChaoYang District, Beijing 100012, CHINA.  Email: xhli@bao.ac.cn. FAX: 86-10-6487.7723.